Sydnärke Miljöförvaltning

Värna Skagersholmsån

Ett projektsamarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning och länsstyrelsen i Örebro för att minska övergödningen i Skagersholmsån vid Finnerödja.

Skgersholmsån är ett vattendrag som rinner genom Finnerödja tätort och har sitt utlopp i sjön Skagern. Den passerar ett antal dammar som byggts för att få kraft till stångjärnshammare, kvarnar och sågar. Idag används ingen kraft från vattendraget och endast några få dammar med vatten i återstår. Vattnet bedöms idag ha problem med övergödning och för att kunna göra insatser som resulterar i att uppnå en god vattenstatus har projekt Värna Skgersholmsån startat i samarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning och Länsstyrelsen Örebro län.

Projektet har som mål att förbättra djurlivet i och omkring Skegersholmsån där det bland annat finns flodpärlmusslor. Ån har även förutsättningar att kunna skapa förbättrade levnads- och reproduceringsvillkor för öringen från Skagern. För att kunna åstadkomma detta behöver ån restaureras och vandringshinder tas bort.

I projektet har utökande provtagningar skett under ett års tid för att få fram ett bra underlag för att rätt åtgärder vidtas. En annan viktig del i projektet är att ta fram förslag om hur vandringshinder ska tas bort och hur det går att främja lekplatser för öringen. Finansieringen av projektet kommer från bland annat från beviljade LOVA-bidrag* från länsstyrelsen.

Projektet startade under år 2013 och kommer att ske i nära samarbete med markägare, Laxå Vatten och andra berörda. Ett välbesökt informationsmöte ägde rum i februari 2013.

Alla enskilda avlopp i avrinningsområdet har under år 2013 inventerats och de som underkänts har fått krav att åtgärda bristerna.

VISS** Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur vattnets kvalitet är.

* LOVA=lokala vattenvårdsprojekt
** Vatteninformationssystem Sverige

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen