Sydnärke Miljöförvaltning

Värna Alsen

Ett projektsamarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning och länsstyrelsen i Örebro för att minska övergödningen i sjön Alsen vid Askersund.

Sjön Alsen är belägen vid Askersund i det inre av Norra Vätterns Skärgård. Närheten till vatten och sjöliv gör Askersund till en attraktiv bostads- och turistort. En bra vattenkvalitet i Alsen är en viktig förutsättning för att bibehålla Askersunds dragningskraft. Till skillnad från övriga Vättern uppvisar Alsen förhöjda halter av näringsämnet fosfor och periodvis mycket låga syrgashalter i sjöns bottenvatten. Om belastningen av fosfor på en sjö är för hög ökar risken för allvarliga övergödningsproblem. Alsen tillförs idag betydande mängder fosfor från Bronaån och Dohnaforsån, som rinner ut i sjön, men även från närområdet och avloppsreningsverket i Askersund.

Fosforbelastningen på sjön Alsen kan på sikt komma att orsaka problem med algblomningar, döda bottnar och till slut att fosfor börjas frigöras från botten, så kallad intern gödning. När detta väl inträffat är det mycket svårt och kostsamt att åtgärda. Det är därför av vikt att åtgärder sätts in i tid innan problemen har blivit för allvarliga.

För att sänka fosforbelastningen på Alsen tog Askersunds styrgrupp för miljömålsarbetet 2009 initiativet till framtagandet av en lokal åtgärdsplan mot övergödning, och Projekt Värna Alsen inleddes. Projektet är ett samarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning och Länsstyrelsen i Örebro län och genomförs med lokal förankring och i kontakt med lantbrukare, tekniska förvaltningen och andra berörda i området. Projekt Värna Alsen fokuserar på tre verksamhetsområden: jordbruket, enskilda avlopp och Askersunds avloppsreningsverk.

Åtgärdsplanen Öppnas i nytt fönster. för Alsen färdigställdes i november 2010. Projekt Värna Alsen kommer fortsättningsvis att rikta in sig på praktiska åtgärder och uppföljning av dessa.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

För mer info och kontakt:

Marie Jonsson, Länsstyrelsen i Örebro län, projektledare för projekt Värna Alsen:
Tfn: 019-19 39 53

Lars Viitanen, miljöchef Sydnärkes miljöförvaltning
Tfn: 0583- 823 06

Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län, samordnare vattenmiljöfrågor:
Tfn: 019-19 30 88

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen