Sydnärke Miljöförvaltning

Sjöar och vattendrag

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla sjöar och vattendrag ha God vattenstatus senast 2021. Så är det inte i dag och det ligger ett stort och omfattande arbete framför oss. För att nå dit krävs nya arbetsformer vilket vattendirektivet utgår från. Begreppet samverkan är därför viktigt i den nya vattenförvaltningen.

 
Oavsett om det gäller övergödning, försurning, förorenad mark eller olika former av fysisk påverkan, t ex vandringshinder, måste många olika personer, organisationer och myndigheter tillsammans hitta lösningar. Våra tre kommuner, miljöförvaltningen och länsstyrelsen har en nyckelroll i detta arbete.

För att nå resultat med begränsade resurser är det viktigt att vi arbetar strukturerat och målmedvetet. Därför har miljöförvaltningen tagit fram en Plan för vattenförvaltning. Öppnas i nytt fönster.
I arbetet utgår vi från sjöar och vattendrags avrinningsområden. Vi prioriterar de mest angelägna områdena och arbetar i projektform där varje projekt är unikt och utgår från de lokala förutsättningarna.

Våra aktuella projekt är Värna Alsen och Värna Tisaren i Askersunds kommun, Värna Skagersholmsån i Laxå kommun samt inventeringen av enskilda avlopp i Lekebergs kommun.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen