Sydnärke Miljöförvaltning

Grönstrukturplan i Askersund

En grön plan för Askersund, Åmmeberg och Åsbro

Askersunds kommun har gjort en kartläggning av grönytorna i tätorterna Askersund, Åmmeberg och Åsbro. Dessa har beskrivits och klassats utifrån sina värden för orternas invånare, för att få fram en plan som kan användas vid detaljplanering och som skötselunderlag.

Dokumenten utgörs av en övergripande plan, med bl.a. ställningstagande och trädplan för kommunen. För de tre orterna finns också en samling med områdesbeskrivningar vardera. Här redovisas resultatet av inventeringar, vilka värden som finns i respektive område samt skötsel- och utvecklingsförslag. Det finns också ett antal bilagor, som går djupare in på beskrivning och utveckling av vissa områden.  

Kort om grönstrukturplaner:

På flera håll i landet tar man nu fram planer för att bevara och utnyttja tätortsnära grönområden och grönstråk, som är värdefulla av flera anledningar. Till exempel bidrar grönområden i tätorter till invånarnas välbefinnande; de kan verka temperaturutjämnande, vara vackra inslag i den i övrigt bebyggda miljön, agera som luftrenare och vara trevliga motions-, rekreations- och lekplatser. Dessutom kan de hysa oväntade natur- och/eller kulturvärden. Planen används som underlag vid framtida planering och skötsel, så att hänsyn kan tas och åtgärder sättas in där det mest behövs.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen