Sydnärke Miljöförvaltning

Natur

Vår natur ska vi skydda. Naturvården i Askersund, Laxå och Lekeberg är något vi värnar om.

I miljöbalken finns bestämmelser om skydd av naturen. Vår svenska natur är en oerhörd tillgång för oss alla, och här i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun finns fantastiska möjligheter till naturupplevelser utöver det vanliga. Det finns väldigt bra information och kartor till alla vår skyddade natur på länsstyrelsens hemsida. Det är främst Länsstyrelsen som arbetar med skyddad natur i länet, men miljöförvaltningen är delaktiga vid de projekt som berör kommunerna. Ett kommunalt initierat projekt är det naturvårdsavtal som tecknats mellan Staten, Skogsstyrelsen och Laxå kommun i syfte att bevara en ädellövskog i Hasselfors.

Andra uppgifter inom naturvården på Sydnärkes miljöförvaltning är:

  • säkerställa naturhänsyn vid bygglovhandläggning.
  • vara remissinstans för ärenden hos bland annat Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
  • delta vid länsgemensamma naturvårdsträffar.
  • i samverken med länsstyrelsen svara för de kalkningsinsatser som görs i kommunernas sjöar och vattendrag.

 

Läs gärna de fastställa naturvårdsprogrammen för Askersund och Laxå här.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

skogbild med vattendrag

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen