Sydnärke Miljöförvaltning

Värmepumpar

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du anmäla det till miljöförvaltningen först. Inom vattenskyddsområden krävs det tillstånd.

Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla. Blankett för anmälan finns i blankettregistret i högermarginalen. I vår handläggning tar vi hänsyn till vart du placerat din anläggning och vilka kemikalier du kommer använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme ifrån varandra. Det är viktigt att du lämnar in anmälan/ansökan om tillstånd till miljöförvaltningen innan anläggandet, annars riskerar du att bli åtalsanmäld och få betala en miljösanktionsavgift.

Berg, jord, yt — och grundvattenvärme
I en bergvärmeanläggning sker värmeväxling i en bergborrad brunn i vilken det finns en köldbärarkrets (kollektor) som är ansluten till värmepumpen. Köldbärarkretsen utgörs i normalfallet av ett slangsystem genom vilket en köldbärarvätska pumpas. Värme tillförs borrhålet genom värmeledning i bergmassan och den vattenomsättning som grundvattenflödet medför.

I en jordvärmeanläggning är köldbärarkretsen (kollektorn) nedgrävd ca 70 — 100 cm i det lösa jordtäcket där också värmeväxlingen sker. Jordvärmeanläggningar tar större yta i anspråk än bergvärmeanläggningar. En viss temperatursänkning kan märkas lokalt i marken.

Med ytvattenvärme avses en anläggning där värmekällan till värmepumpen utgörs av en sjö, ett vattendrag eller kustvatten. Värmen kan utvinnas genom att ytvattnet pumpas upp till värmepumpen för värmeväxling (öppet system) eller genom en sluten köldbärarkrets (kollektor — slutet system). Det finns anläggningar där kollektorn är rullad på en trumma och som därför inte tar så stor yta i anspråk. Fiskarna kan påverkas av temperaturförändringarna. Andra störningar kan vara doft av svavelväte samt buller.

Med grundvattenvärmeavses en anläggning där värmekällan utgörs av grundvatten som pumpas till en värmepump för värmeväxling. Det avkylda grundvattnet kan sedan avledas till en ytvattenrecipient eller återföras till grundvattenmagasinet. I omedelbar närhet till av utsläppet kan den lägre temperaturen förorsaka förändrad livsmiljö för organismer så att t.ex. tillväxten hämmas.Värmepumpsanläggningar som pumpar upp grundvatten och leder bort det till t.ex. dagvattnet istället för att återföra det till grundvattnet räknas som vattentäkt enligt 5 § 11 kapitlet miljöbalken (1998:808) och är därmed tillståndspliktiga. Samråd ska ske med Länsstyrelsen innan anläggningen påbörjas. Utöver samrådet ska också vanlig anmälan göras till kommunen innan anläggningen påbörjas.

Luftvärmepumpar tar värme från luften, vilket medför nedkylning av luften och vindökning i närheten av anläggningen. "Kalluftsjöar" kan bildas i svackor. En sänkning av lufttemperaturen kan vintertid medföra dimbildning och därmed ev. ökad halkrisk på vägarna. Risken för störande buller är särskilt stor för luftvärmepumpar. Det är fläktbullret som sprids från luftintaget som är bullerkälla. Små luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga men observera att installationen av så kallade "split-aggregat" måste utföras av ett ackrediterat kylföretag för att minimera riskerna för läckage till omgivningen. Är installatören inte ackrediterad riskerar både fastighetsägaren och installatören att bli åtalsanmälda. Dessutom kan installatören bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Stefan Johnsson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen