Sydnärke Miljöförvaltning

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt.

Miljöfarlig verksamhet är t.ex.:

  • tillverkningsindustri
  • avloppsreningsverk
  • tippar
  • täkter
  • motorsportbanor
  • skjutbanor
  • energiverk
  • serviceverksamheter som bensinstationer.

Verksamheterna indelas i olika klasser, A, B, C och U, efter hur stora de är och hur miljöfarliga de bedöms vara. Miljöförvaltningen har tillsyn över vissa B-anläggningar samt alla C- och U-anläggningar i kommunen. Länsstyrelsen har tillsyn över eventuella A-anläggningar och en del B-anläggningar. Miljöfarlig verksamhet ska ge upphov till så liten störning på omgivningen som möjligt. De störningar som kan uppkomma är främst förorening av mark, luft och vatten samt buller. Genom företagens egenkontroll och myndigheternas tillsyn övervakas miljön i kommunen. Förutom direkta utsläpp till luft och vatten kan hanteringen av kemikalier och farligt avfall vara en källa till förorening.

Anmälan eller tillstånd?
Alla verksamheter som finns upptagna i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska vara anmälda eller ha tillstånd för sin verksamhet. Detta krav gäller också verksamheter som tidigare fått bedrivas utan anmälan eller tillstånd. Ansökan om tillstånd ska för befintliga verksamheter lämnas till länsstyrelsen senast 31 december 2005 om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och i övrigt senast den 31 december 2007. Nyanläggning eller ändring av anmälningspliktig verksamhet skall anmälas till Sydnärkes miljönämnden i god tid (minst sex veckor) innan verksamheten påbörjas. För nyanläggning av tillståndspliktig verksamhet är förfarandet mer omfattande med samråd, beslut om betydande miljöpåverkan (eller inte), ev. miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. Har ni frågor om tillståndsplikt och anmälningsplikt kontakta miljöavdelningen.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Stefan Johnsson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen