Sydnärke Miljöförvaltning

Miljökvalitetsmål

På bilderna nedan finns information om vardera miljökvalitetsmål. Klicka på respektive bild som representerar aktuella miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö Hav i balans samt levande kust och skärgård God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv
Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2014-11-03 15.52
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ