Sydnärke Miljöförvaltning

Vindkraft

Vindkraft räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken om vindkraftverket är högre än 50 meter eller om det är fler än ett vindkraftverk

Prövningen är indelad i olika nivåer, beroende på antal verk och verkens storlek. Sydnärkes miljönämnd handlägger de vindraftärenden som gäller medelstora anläggningar, dvs ett verk över 50 meter, upp till 7 st vindkraftverk som är maximalt 150 meter eller fler verk om samtliga är maximalt 120 meter höga. Den här storleken på anläggningar kräver också bygglov, som prövas av Sydnärkes byggnämnd. När det gäller mindre anläggningar krävs i vissa fall bygglov och när det gäller större anläggningar skall tillstånd enligt miljöbalken sökas hos länsstyrelsen. Mer om prövningen går att läsa på Vindlov, se länken till höger. Om miljöanmälan och bygglov lämnas in samtidigt för samma ärende, försöker vi att samordna dem så långt det går, men beslut om bygglov och miljöanmälan tas separat i de olika nämnderna. Länkar hittar du till höger.

Innehåll i vindkraftanmälan

En vindkraftanmälan skall innehålla bland annat en beskrivning av verkens placering, bullerberäkningar och en bedömning av hur vindkraftverken påverkar sin omgivning. Vad anmälan skall innehålla preciseras i förordningen om miljöfarlig verksamhet, paragraf 25 a. Detta behövs för att nämnden ska kunna fatta ett beslut. Om anmälan inte är komplett när den lämnas in kan nämnden begära in kompletteringar. När kompletta handlingar kommit in sänds de ut på remiss till närboende och berörda myndigheter och idéella organisationer, därför tar handläggningen ofta längre tid än för andra anmälningsärenden.

Tänk på att!

  • Kontakta närboende i ett tidigt skede.
  • Kontakta kommunen i ett tidigt skede så att viktiga synpunkter kommer fram tidigt.
  • En anmälan behöver komma in minst 5-6 veckor innan nämndsammanträdet för att hinna behandlas. Om anmälan inte är komplett blir handläggningstiden längre. Var därför ute i god tid. Länk till datum för Sydnärkes miljönämnds sammanträden finns till höger.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Östen Tylebrink

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen