Sydnärke Miljöförvaltning

Förorenade områden

Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I miljöbalkens 10 kapitel anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden.

Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare). Ansvaret är avgränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem (gäller fastigheter som förvärvats efter den 1 januari 1999). Om flera verksamhetsutövare är ansvariga skall de svara solidariskt.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Rickard Andersson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen