Sydnärke Miljöförvaltning

Avloppsinventering Lekeberg

Inventering av Lekebergs kommuns enskilda avlopp

Den 14 februari 2011 beslutade Sydnärkes Miljönämnd att Sydnärkes miljöförvaltning ska inventera alla enskilda avlopp äldre än tio år i Lekebergs kommun. Syftet är att på sikt minska utsläppet av dåligt renat avloppsvatten till Svartån och i tillrinnande vattendrag. Totalt finns ca 3 000 enskilda avlopp i Lekebergs kommun och miljöförvaltningen inventerar 350 stycken per år.

Varför ska de enskilda avloppen inventeras?
Avloppens utsläpp av näringsämnen göder våra sjöar och andra vattendrag och kan leda till förorenat grundvatten. Genom att åtgärda bristfälliga avlopp minskar utsläppen av näringsämnen vilket leder till att växter, djur och människor få ett renare vatten och en renare miljö att leva i. När vi inventerar enskilda avlopp lokaliserar vi de avlopp som behöver rustas upp eller göras om. Inventeringen ger en bra överblick över kommunens enskilda avlopp. Erfarenhetsmässigt behöver ca 30 - 40 % av de enskilda avloppen åtgärdas.

Vad innebär det här för dig?
Varje år kommer ett eller flera mindre områden i kommunen att väljas ut för inventering. År 2011 och 2012 inventerades områdena kring Svartån och runt Fjugesta. Under år 2013 inventerades södra och västra delarna av Lekebergs kommun och 2014 och 2015 de östra delarna. Under hösten 2015 fortsätter inventeringen norrut över Lekhyttan och Leken, och under 2016 inventeras området längs Lillån, sydöst om Fjugesta. Om din fastighet ligger inom det utvalda området, så kommer du att få ett brev och en inventeringsenkät hem i din brevlådan. Det är viktigt att du fyller i de efterfrågade uppgifterna i enkäten efter bästa förmåga och skickar tillbaka den till Sydnärkes miljöförvaltning så snart som möjligt. Vi bifogar ett svarskuvert. Du kan ladda hem enkäten via länken till höger.

Inventeringen påbörjas när enkäter kommer in till miljöförvaltningen.

Vad händer under inventeringen?
Under vårt besök kommer vi ut till fastigheten och gör en bedömning av anläggningens utformning och funktion. Kraven på avloppsanläggningen är högre för ett permanentboende än för ett fritidsboende.


Under besöket tittar vi bland nnat på:
·         Typ av brunn (1, 2, 3 kamrar)
·         T-rör
·         Storlek
·         Slamnivå
·         Fördelningsbrunn
·         Finns ytterligare rening? Infiltration eller Markbädd?
·         Luftrör, står det vatten i luftrören?
·         Uppsamlingsbrunn
·         Vegetation runt anläggning: träd, brännässlor och buskar etc.
·         Avstånd till vattendrag
·         Närhet till vattenbrunn

Ditt enkätsvar och den skiss du bifogar enkätsvaret underlättar vårt besök och vår bedömning. I de flesta fall fotodokumenterar vi vårt besök.

Vad händer sedan?
Vid vårt besök gör vi en bedömning av fastighetens avloppsanläggning. En tid efter besöket får fastighetsägaren ytterligare ett brev med vår bedömning av det enskilda avloppet samt en faktura i separat brev (se avgift). Beslutar vi att det enskilda avlopp uppfyller gällande krav och lagstiftning framgår det i detta brev.

I de fall där reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda detta inom en viss tid. Det innebär att vi vill se en ansökan om ett nytt enskilt avlopp innan ett visst datum som anges i brevet. Ansökningshandlingar kan du hämta via länken till höger.

För de som får krav på att åtgärda sina enskilda avlopp erbjuds en informationsmöte. Där redovisas olika tekniska lösningar och du får tips som fastighetsägare vad du bör tänka på. Vid mötet ges det också möjlighet att personligen träffa oss från Sydnärkes miljöförvaltning. Presentationen från tidigare möten går att ladda hem som PDF-fil via länken till höger.

Avgift
Miljönämnden har beslutat att kostnaden för inventeringen inte ska belasta kommunens övriga skattebetalare.  Inverteringen görs av visstidsanställd personal. Därför är tillsynen av de enskilda avloppen avgiftsfinansierad. Tillsynsavgiften är i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 940 kronor per nedlagd timme. Avgift som i detta sammanhang debiteras dig i efterhand motsvarar 2 timmars nedlagd tid. Avgiften täcker förarbete, inventeringen på plats, restid samt efterarbete.

För de fastighetsägare som behöver göra nytt avlopp reduceras avgiften för tillståndet.

Synpunkter på miljöförvaltningens bedömning
Som fastighetsägare är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vår bedömning av fastighetens enskilda avlopp. Om vi ändå inte delar uppfattningen om fastighetens enskilda avlopp finns det möjlighet att överklaga ett formellt beslut om förbud att använda avloppsanordningen till Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Rickard Andersson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen