Sydnärke Miljöförvaltning

Enskilt avlopp

När du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du skriftligen söka tillstånd eller göra en anmälan enligt miljöbalken till Sydnärkes miljönämnd.

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både egen och grannars vattentäkt och ge upphov till störande lukt och försumpning. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten , fiske och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag. Enligt miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

För detta skall lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. Generellt kan sägas att en sådan avloppsanläggning består av slamavskiljning med efterföljande reningssteg i form av t ex en infiltration.Det krävs också tillstånd för inrättande av avloppsanläggning med vattentoalett samt för anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning. Avloppsanläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) kräver anmälan om inte miljönämnden särskilt beslutar om tillståndsplikt. Information om förberedelser, de vanligaste avloppslösningarna, slamavskiljare, hur du går tillväga om du själv vill ta hand om din latrin fås via miljöavdelningen. Tillståndsansökan och anmälan görs till miljöavdelningen.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Rickard Andersson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen