Sydnärke Miljöförvaltning

Cistern

Har du en cistern? Då är det också du som är ansvarig för att exempelvis eldningsolja och diesel lagras och hanteras på rätt sätt i cisternen.

Ansvar
Som cisternägare är du ansvarig att se till cisternen och förebygga olyckor. Du ska känna till vilka regler som gäller. Om en olycka sker och det visar sig att reglerna inte följs kan det uppstå problem med ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är även klokt att kontrollera att din försäkring omfattar en eventuell olycka med utsläpp av olja. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Skada vid oljeutsläpp
Mark, vatten, växter och djur kan skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Kostnaderna för sanering efter ett läckage kan bli mycket stora. Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt, är du skyldig att underrätta miljöförvaltningen.

Nyinstallation
När du tänker köpa en ny cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja skall du först göra en anmälan till miljöförvaltningen när det gäller utomhuscisterner och nedgrävda cisterner. Inomhuscisterner behöver inte anmälas. Alla cisterner (både inom- och utomhus) som hamnar inom vattenskyddsområde skall dock anmälas till Miljöförvaltningen (se blanketter) När cisternen kommit på plats ska en installationskontroll utföras av ackrediterat företag. För farmatankar som levereras "färdiga" på plats (all kringutrustning med ex. pump är färdigmonterad) räknas installationskontroll utförd på verkstad.

Återkommande kontroll
När din cistern har varit i bruk ett antal år skall den kontrolleras. Även om cisternen på utsidan verkar vara hel kan det t ex finnas invändiga skador. Stålcisterner rostar invändigt på grund av att kondensvatten lägger sig i botten på tanken, under oljan. Plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i oljan. Många skador upptäcks endast vid kontrollen. Se här hur ofta cisternen ska besiktigas. Efter utförd kontroll ska en kopia av kontrollrapporten skickas in till miljöförvaltningen (utom för inomhuscisterner utanför vattenskyddsområde).

Revision
Cisterner kan behöva repareras eller rekonditioneras efter att de har fått rostskador eller andra skador. Skador upptäcks oftast i den återkommande kontrollen. Det kan vara aktuellt att flytta cisternen eller att använda den under andra driftsförhållanden. Man kan befara en skada. I samtliga situationer skall en revisionskontroll utföras efter åtgärden.

Cistern som tas ur bruk
Cistern och tillhörande rörledning som tas ur bruk (som skrotas eller ska användas på annat sätt) ska tömmas och rengöras. Underjordiska cisterner tas upp och lämnas för skrotning.Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering. Påfyllningsrör och avluftningsanordningar ska tas bort så att cisternen inte påfylls av misstag. Anmäl alltid till miljöförvaltningen när en cistern tas ur bruk (se blanketter).

Vattenskyddsområde
För cisterner som ligger inom vattenskyddsområde gäller speciella regler, bland annat finns krav på ett sekundärt skydd (ex. invallning). Läs mer här för regler inom vattenskyddsområde.

Naturvårdsverkets bestämmelser
Regler för cisterner över en kubikmeter i mark och cisterner mellan 1-10 m3 ovan mark (obs! 250 liter inom vattenskyddsområde) och som innehåller eldningsolja, dieselolja eller spillolja finns i Naturvårdsverkets bestämmelser (NFS 2003:24).

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Stefan Johnsson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen