Sydnärke Miljöförvaltning

Avgifter och riskklassning

Kontrollmyndigheten använder avgifter från verkssamhetsutövare för att finansiera kontrollen.

Sydnärkes miljönämnd är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för sin kontroll. Alla som bedriver en livsmedelverksamhet betalar därför en årlig avgift till miljönämnden. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som verksamheten kräver. En avgift tas även ut vid en godkännandeprövning och vid registrering av en livsmedelsanläggning.

Tabeller för riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Butik, restaurang, café, konditori och andra storhushåll Word, 315 kB, öppnas i nytt fönster.
Dricksvattenanläggning Word, 290 kB, öppnas i nytt fönster.
Grossister och distributionsföretag Word, 310 kB, öppnas i nytt fönster.
Industriell tillverkning av livsmedel Word, 318 kB, öppnas i nytt fönster.
 

Årlig avgift

Vi på kontrollmyndigheten klassar alla livsmedelsanläggningar utifrån en modell som Livsmedelsverket tagit fram. Storleken på den årliga avgiften styrs av tre faktorer: risk, information och erfarenhet. Den årliga avgiften ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten den 1 januari det år som avgiften gäller.

Risk
När man bedömer risk så värderar man sannolikhet och konsekvens. Man utgår från sannolikheten för att något som kan påverka människans hälsa negativt ska inträffa samt vilken konsekvens detta skulle kunna få. Värderingen görs utifrån typen av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt om man vänder sig till särskilt känsliga konsumentgrupper.

Information
Kontrollen av att märkningen av livsmedel och information i menyer är riktig samt att företaget har fungerande spårbarhetsrutiner och återkallelserutin omfattas inte av den tid som tilldelas enligt riskmodulen. Från och med 2012 kommer dessa faktorer att vägas in i den sk. informationsmodulen. Verksamheter som utformar egna etiketter respektive matsedlar eller menyer får ett kontrolltidstillägg för detta. Beroende på verksamhetens storlek varierar tidstillägget mellan 0-8 timmar. 

Erfarenhet
Hänsyn tas även till miljönämndens tidigare erfarenheter från kontrollen vid anläggningen. Livsmedelsverksamheter som arbetar förebyggande med livsmedelshygien och har haft goda resultat vid tidigare kontroller kan få lägre avgifter. Anläggningar som däremot haft många uppföljande besök och inte prioriterar hygienfrågor kan få fler planerade kontroller och därmed en högre årlig avgift. Alla anläggningar kommer att placeras i erfarenhetsklass A, B eller C där A-klassade anläggningar har lägst avgift. En nystartad anläggning placeras alltid i erfarenhetsklass B.

Sammanlagd årlig avgift
En livsmedelsanläggning klassas i en riskklass och en erfarenhetsklass, som tillsammans med kontrolltidstillägget från informationsmodulen resulterar i en årlig kontrolltid. Antalet timmar multipliceras med en timavgift som fastställts av Kommunfullmäktige. Från och med 2023 är timavgiften 1206 kronor.  

Avgift för extra offentlig kontroll

Om kontrollen visar på brister som behöver följas upp så kommer Miljöförvaltningen att göra en extra offentlig kontroll. För dessa besök tar vi ut en timavgift enligt fastställd timtaxa, för närvarande 1267 kronor. Avgiften betalas per påbörjad kontrolltimme.
 

Avgift för godkännande och registrering

När du startar en verksamhet ska du betala en avgift för godkännande eller registrering. Om verksamheten ska godkännas betalar du en avgift som motsvarar den årliga kontrollavgiften för verksamheten. Avgiften för registrering motsvarar 1,5 kontrolltimme och är för närvarande 1809 kronor.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Linda Eliasson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen