Sydnärke Miljöförvaltning

Offentliga lokaler/anläggningar

Med offentliga lokaler/anläggningar menas de verksamheter inriktade på undervisning, omvårdnad, upplåtande av tillfälliga bostäder samt olika typer av idrottsanläggningar.

Exempel på olika lokaler/anläggningar är:

  • Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola
  • Lokaler för service och omvårdnad och boende/daglig verksamhet 
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • Idrotts- och campinganläggningar, bassäng- och strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.

Tillsyn hos de flesta
Sydnärkes miljönämnd ansvarar för tillsynen av lokaler för vård, omsorg, undervisning, tillfälligt boende och andra anläggningar där många vistas. Verksamheterna kan kontrolleras beträffande t.ex.  hygien, ventilation, städning och buller. Badanläggningar tar regelbundet vattenprover för att kontrollera badvattenkvaliteten.

Anmälningsplikt för vissa
I 38§ förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att det det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Ta kontakt med miljöavdelningen innan du startar, överlåter eller förändrar en verksamhet, särskilt om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte. Om man inte anmäler sin verksamhet kan man få betala en miljösanktionsavgift enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Anmälningsblanket kan hämtas under blanketter i övre menyraden alternativt här.

Egenkontroll
För de verksamheter som ska anmälas gäller också de mer formaliserade kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kraven på egenkontrollen och den dokumentation som kan komma ifråga, skall anpassas till varje verksamhet så att det inte får orimliga konsekvenser.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Linda Eliasson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen