Sydnärke Miljöförvaltning

Buller

Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfällig anses som en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö-nämnden är ansvarig för tillsyn utifrån miljöbalkens regler.

Om du störs av buller
Den som känner sig störd av buller ska i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet. Får du inte gehör från dem som stör vänder du dig till miljöförvaltningen. Du kan ringa eller skriva och göra din anmälan. Och du kan vara anonym.

Fakta buller
Buller kan sägas vara ett oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus, kanske vi inte ens märker bland all annan aktivitet, medan samma lastbil på natten väcker oss. Variationerna av hur störda vi blir beror bland annat på vilken attityd vi har till bullerkällan eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer. I ett rekreationsområde där man förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar än i tätorter.

Buller i bostaden
Installationer i bostäder som kan alstra buller är bl.a. ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem. Buller från aktiviteter inne i byggnaden kan komma från många olika källor, t.ex. grannar, tvättstugor, samlingslokaler, hantverksaktiviteter mm. Ett särskilt problem är basljudet från musikanläggningar, vilket dämpas sämre av väggar och golv.Vid bedömning av buller i bostäder används oftast riktvärden ur Folhälsomyndighetens Allmänna råd,FOHMFS 2014:13 Öppnas i nytt fönster.

LjudtypLjudnivå (dB)
Maximalt (LAFMax)35-45
Ekvivalent (LAeqT)30

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller SNV Råd och riktlinjer 1978:5.

Höga ljudnivåer
Höga ljudnivåer kan skada din hörsel vid besök på bl.a. konserter, pubar och diskotek. Det är framför att när det spelas hög musik som ljudnivån kan bli så hög att det finns risk för att hörselskador kan uppstå. I Folkhälsomyndighetens Allmänna råd FOHMFS 2014:15 Öppnas i nytt fönster. redovisas ljudnivåer som om de överskrids kan utgöra risk för hörselskador, t.ex. tinnitus. Dessa nivåer är:

LjudtypLjudnivå (dB)
Maximal ljudnivå115 dB(A)
Ekvivalent ljudnivå (medel)100dB(A)

Vid evenemang som även riktar sig till barn och barnfamiljer ska den ekvivalenta ljudnivån där barnen vistas vara lägre och ej överskrida 90 dB(A).

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Marita Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen