Sydnärke Miljöförvaltning

Hälsa

Ett viktigt arbetsområde för miljöförvaltningen är hälsoskyddet. Ett arbete för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga.

För att förhindra uppkomsten av olägenheter sker prövning av verksamheter som skulle kunna innebära en hälsorisk, och när verksamheten blivit godkänd eller registrerad så arbetar miljöförvaltningen med tillsyn, information och handläggning av eventuella klagomål. Konkreta exempel på hälsoskyddsarbete är bland annat handläggning och tillsyn av hygienlokaler (frisersalonger, fotvård, solarier etc.), tillsyn av undervisnings-, idrotts- och vårdlokaler, tillsyn av hotell- och övernattningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radon, bullerfrågor, badvattenkvalitet, tobaksfrågor och smittskydd.

Miljöförvaltningens arbete är till stor del reglerad genom lagstiftning, och den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2018-03-13 13.18
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ