Sydnärke Miljöförvaltning

BLANKETTER

HÄLSOSKYDD

LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN

Hygienlokaler

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbeskrivning - underlag för riskklassificering Öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Offentliga lokaler/anläggningar

Anmälan om misstänkt matförgiftning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om lokal för undervisning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om bassängbad Öppnas i nytt fönster.Mall för egenkontroll/provtagning - dricksvatten Öppnas i nytt fönster.


Mall för faroanalys - dricksvatten Öppnas i nytt fönster.


Infoblad om regler för dricksvatten Öppnas i nytt fönster.MILJÖSKYDD


Cisterner och oljeavskiljare

Enskilt avlopp

Anmälan om installation/avinstallation av cistern Öppnas i nytt fönster.Ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om installation av oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om eget omhändertagande Öppnas i nytt fönster.


Grannintyg Öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet och avfall

Situationsplan Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om efterbehandling av förorenat område Öppnas i nytt fönster.Sektionsritning Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Öppnas i nytt fönster.Intyg om utförd avloppsanläggning - infiltration Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om avfall för anläggningsändamål Öppnas i nytt fönster.Intyg om utförd avloppsanläggning - minireningsverk Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om krossnings- och/eller sorteringsverk Öppnas i nytt fönster.Intyg om utförd avloppsanläggning - markbädd Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om husbehovstäkt < (mindre än)10 000 ton Öppnas i nytt fönster.Intyg om utförd avloppsanläggning - sluten tank Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om husbehovstäkt > (mer än)10 000 ton Öppnas i nytt fönster.Ansökan om undantag från årlig tömning av slamavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Värmepumpar

Lantbruk

Anmälan om inrättande av värmepump Öppnas i nytt fönster.Ansökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedel Öppnas i nytt fönster.
Grannintyg om inrättande av värmepump Öppnas i nytt fönster.Ansökan om dispens för gödselspridning Öppnas i nytt fönster.ÖVRIGT


Djurhållning

Kompostering

Ansökan om tillstånd om djurhållning inom detaljplanelagt område Öppnas i nytt fönster.Anmälan om kompostering av hushållsavfall Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Öppnas i nytt fönster.
Hushållsavfall


Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen