Sydnärke Miljöförvaltning

BLANKETTER OCH E-TJÄNSTER

Via våra e-tjänster kan du ansöka om eller anmäla enskild avloppsanläggning och installation av värmepump. Du kan även skicka in utförarintyg för genomförda arbeten. Du kan följa och komplettera dina miljöärenden. Som företag kan du skicka in köldmedierapport och skrotningsintyg. Du kan också skicka in klagomål via e tjänsten.

Klicka här för att komma till e-tjänsten och blanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HÄLSOSKYDD

LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN

Hygienlokaler

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om hygienisk verksamhet och solarier Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbeskrivning - underlag för riskklassificering Öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Offentliga lokaler/anläggningar

Anmälan om misstänkt matförgiftning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om lokal för undervisning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om bassängbad Öppnas i nytt fönster.Mall för egenkontroll/provtagning - dricksvatten Öppnas i nytt fönster.


Mall för faroanalys - dricksvatten Öppnas i nytt fönster.


Infoblad om regler för dricksvatten Öppnas i nytt fönster.MILJÖSKYDD


Cisterner och oljeavskiljare

Enskilt avlopp

Anmälan om installation/avinstallation av cistern Öppnas i nytt fönster.Ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om installation av oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om eget omhändertagande Öppnas i nytt fönster.


Grannintyg Öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet och avfall

Situationsplan Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om efterbehandling av förorenat område Öppnas i nytt fönster.Sektionsritning Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Öppnas i nytt fönster.Intyg om utförd avloppsanläggning Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om avfall för anläggningsändamål Öppnas i nytt fönster.Ansökan om undantag från årlig tömning av slamavskiljare Öppnas i nytt fönster.
Anmälan om krossnings- och/eller sorteringsverk Öppnas i nytt fönster. 
Anmälan om husbehovstäkt < (mindre än)10 000 ton Öppnas i nytt fönster. 
  
  Värmepumpar

Lantbruk

Anmälan om inrättande av värmepump Öppnas i nytt fönster.Ansökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedel Öppnas i nytt fönster.
Grannintyg om inrättande av värmepump Öppnas i nytt fönster.Ansökan om dispens för gödselspridning Öppnas i nytt fönster.ÖVRIGT


Djurhållning

Kompostering

Ansökan om tillstånd om djurhållning inom detaljplanelagt område Öppnas i nytt fönster.Anmälan om kompostering av hushållsavfall Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Öppnas i nytt fönster.
Hushållsavfall


Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen