Sydnärke Miljöförvaltning

BLANKETTER

HÄLSOSKYDD

LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN

Hygienlokaler

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningöppnas i nytt fönster

Anmälan om hygienisk verksamhet och solarieröppnas i nytt fönster

Verksamhetsbeskrivning - underlag för riskklassificeringöppnas i nytt fönster


Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhetöppnas i nytt fönster

Offentliga lokaler/anläggningar

Anmälan om misstänkt matförgiftningöppnas i nytt fönster

Anmälan om lokal för undervisningöppnas i nytt fönster

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggningöppnas i nytt fönster

Anmälan om bassängbadöppnas i nytt fönsterMall för egenkontroll/provtagning - dricksvattenöppnas i nytt fönster


Mall för faroanalys - dricksvattenöppnas i nytt fönster


Infoblad om regler för dricksvattenöppnas i nytt fönsterMILJÖSKYDD


Cisterner och oljeavskiljare

Enskilt avlopp

Anmälan om installation/avinstallation av cisternöppnas i nytt fönsterAnsökan/anmälan om enskild avloppsanordningöppnas i nytt fönster

Anmälan om installation av oljeavskiljareöppnas i nytt fönsterGrannintygöppnas i nytt fönster

Miljöfarlig verksamhet och avfall

Situationsplanöppnas i nytt fönster
Anmälan om efterbehandling av förorenat områdeöppnas i nytt fönsterSektionsritningöppnas i nytt fönster
Anmälan om miljöfarlig verksamhetöppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - infiltrationöppnas i nytt fönster
Anmälan om avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - minireningsverköppnas i nytt fönster
Anmälan om krossnings- och/eller sorteringsverköppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - markbäddöppnas i nytt fönster
Anmälan om husbehovstäkt < (mindre än)10 000 tonöppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - sluten tanköppnas i nytt fönster
Anmälan om husbehovstäkt > (mer än)10 000 tonöppnas i nytt fönsterAnsökan om undantag från årlig tömning av slamavskiljareöppnas i nytt fönster

Värmepumpar

Lantbruk

Anmälan om inrättande av värmepumpöppnas i nytt fönsterAnsökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedelöppnas i nytt fönster
Grannintyg om inrättande av värmepumpöppnas i nytt fönsterAnsökan om dispens för gödselspridningöppnas i nytt fönsterÖVRIGT


Djurhållning

Kompostering

Ansökan om tillstånd om djurhållning inom detaljplanelagt områdeöppnas i nytt fönsterAnmälan om kompostering av hushållsavfallöppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjuröppnas i nytt fönster
Hushållsavfall


Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfallöppnas i nytt fönster
Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen