Sydnärke Miljöförvaltning

Kontroll av luftkvalitet

Mätning av partiklar i Fjugesta

Under 2012 kontrolleras luftkvaliteten i Fjugesta tätort. Sydnärkes miljönämnd och Tekniska förvaltningen Lekebergs kommun medverkar i en större undersökning som genomförs i Sverige och mäter förekomst av partiklar i utomhusluften.

Mätningen görs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och innebär månatliga avläsningar. Mätapparatur har monterats på Lekbos fastighet på Letstigen i höjd med OKQ8.
Genom att mäta partikelhalter med en standardiserad metod fås en mätserie som kan ligga till grund för en bedömning om luftkvaliteten. Utgångspunkten är att bekräfta antagandet att utomhusluften är bra i Fjugesta tätort.Enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 2010-471 har varje kommun ansvar att kontrollera luftkvaliteten med avseende på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2012-04-17 09.34
Sidansvarig: Andreas Johansson
Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ